2018 30Pk inc Beach Specials Thomas Minis - Thomas Minis